Na Šolskem centru Nova Gorica (ŠCNG) smo pod vodstvom Rosane Pahor zasnovali Erasmus+ KA2 projekt Networking for Entrepreneurship (NET-ENT) – Mreženje za podjetništvo, ki je bil sprejet in potrjen leta 2017. Aktivnosti predvidene v okviru projekta smo zaključili februarja 2020, sedaj pa smo tudi dokončno oblikovali vse rezultate projekta in končno poročilo je oddano. 

V projekt je bilo vključenih pet partnerskih šol iz štirih držav – v Sloveniji poleg vodilnega partnerja (Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in tehniška šola – ŠCNG, SETŠ) tudi Srednja šola za oblikovanje in fotografijo iz Ljubljane (SŠOFG), iz tujine pa City of Glasgow College, Politeknika Txorierri iz Bilbaa in Haaga Helia iz Helsinkov.

Začeli smo s tem, da je vsaka od partnerskih držav (Slovenija, Združeno kraljestvo, Španija in Finska) pripravila poročilo o tem kakšno je stanje glede poučevanja podjetništva v šolskem sistemu v posamezni državi. Glede na ugotovljene pomanjkljivosti v sistemih smo predlagali izhodiščno vsebino mednarodnega podjetniškega modula – učne vsebine in inovativne metode dela.  V šolskem letu 2018/2019 smo v vseh državah partnerstva pilotno izvedli predlagani modul. Pred pilotno izvedbo modula so se učitelji iz vseh partnerskih organizacij udeležili izobraževanja v Helsinkih – uporaba inovativnih metod učenja in poučevanja (Coaching).

Glede na ugotovitve in izkušnje smo do konca projekta izoblikovali končno obliko in vsebino modula ter pripravili učna gradiva v vseh štirih jezikih partnerstva: Učni načrt modula, Priročnik za učitelje, Učbenik za dijake in Digitalna orodja za dijake in učitelje.

Cilj modula je razviti podjetniško miselnost in kulturo med dijaki (študenti) in učitelji. Izhajali smo iz definicije podjetniške kompetence v okviru evropskih dokumentov, ki pravi: „Smisel za iniciativnost in podjetnost lahko na grobo definiramo kot zmožnost, da ideje pretvorimo v dejanja, in sicer take ideje, ki ustvarjajo vrednost, za druge ljudi (definicija EU – Entre-Comp)“.

Spreminjanje idej v dejanja je osnovna ideja modula NET-ENT. Modul udeležencem omogoča, da izkusijo kreativni proces razvoja tržno uspešnega produkta – od ideje do končnega izdelka ter pri tem razvijajo vse pomembne karakteristike tako podjetnega posameznika kot tudi timskega sodelavca.

K temu smo pristopili na inovativen način. Pustili smo prosto pot idejam in samoiniciativi dijakov. Učni proces se tako prilagaja razvoju konkretne ideje. Samega procesa ne poznamo vnaprej, razvijamo ga sproti, odvisno od tega, kam nas vodijo ideje. Vendar pa poznamo podjetniške spretnosti, ki jih moramo razvijati (1. del modula – Osebna rast in razvoj podjetniške miselnosti), in nekaj dejstev, ki jih moramo imeti v mislih, da bomo iz začetne ideje ustvarili tržno uspešen izdelek (2. del modula – Razvoj tržno uspešnega izdelka – podjetja). Celoten proces je kot pustolovščina na še nepoznani poti podjetniškega ustvarjanja in uspeha, pri čemer ste sam svoj navigator, raziskovalec in coach.

Kot že sam naslov pove ima pomembno vlogo pri tem tudi mreženje(Networking). V fazi vrednotenja idej učitelj povabi strokovnjake iz podjetij in učitelje ter dijake iz drugih šol ali programov, da se pridružijo učnemu procesu, po potrebi pa poišče tudi druge povezave, ki bi lahko bile koristen vir znanja in izkušenj pri razvoju izbrane ideje.

Mreženje v modulu NET-ENT se v glavnem nanaša na:

  1. vzpostavljanje mrež med učenci in učitelji različnih šol, programov in predmetov,
  2. povezovanje šol in izobraževanja s podjetji, strokovnjaki iz prakse in trgom dela,
  3. mreženje in izmenjavo izkušenj iz različnih držav Evropske unije.

Podjetništva kot gonilne sile razvoja in samozaposlitve ne moremo učiti na klasičen način. Potrebno je, da tako učitelji kot tudi dijaki razvijejo nov pogled na učenje in poučevanje. Ne učimo se več za ocene ampak za znanje in izkušnje. Pri tem razvijamo lastni interes, ostajamo radovedni, motivirani, raziskujemo neznano okolje. Ker je učitelj tisti, ki je pri tem vodilo, so se učitelji v okviru projekta udeležili tudi petdnevnega izobraževanja za učitelje v Helsinkih, junija 2018, pred pilotno izvedbo modula. Vsebina izobraževanja je bila: Coaching – inovacija v učenju in poučevanju.

Gre pravzaprav za novo paradigmo učenja in poučevanja. Besedo coaching je nemogoče prevesti, ne da bi pri tem izgubila svoj ključni pomen. Coaching odnos je enakovreden odnos. Učitelj – coach dijake spodbuja k razmišljanju in ustvarjanju ter jih navdihuje, da povečajo svoj osebni in strokovni potencial. Pri tem se pogosto sprostijo pred tem neizkoriščeni viri domišljije, produktivnosti in samoiniciative. Namesto, da bi vam učitelj govoril, kaj morate storiti, vam bo učitelj – coach zastavljal pomembna vprašanja, ki vas pripeljejo do vaše lastne rešitve. Za izvajanje te inovativne metode v izobraževanju je nujno poznavanje orodij in veščin coachinga. Le te so podrobno opisane v Priročniku za učitelje, ki je eden izmed rezultatov projekta. Coaching v pravem pomenu besede je sicer mnogo več kot to, a za vzpostavitev učinkovitejšega učnega procesa zadostuje že poznavanje in uporaba osnovnih veščin coachinga za bistven premik v smeri spodbujanja kreativnosti in samoiniciativnosti ter odgovornosti za lasten uspeh in razvoj med dijaki.

To pa za oba, za učitelja in dijaka, pomeni zelo drugačen način dela.

Učitelj ni prenašalec znanja, temveč deluje kot coach, ki vodi in usmerja dijake s postavljanjem pravih vprašanj in uporabo veščin in orodij coachinga, z namenom, da bi dijaki prišli do lastnih rešitev in da bi v procesu učenja in lastnega napredka sodelovali z drugimi ustreznimi udeleženci. Dijak je sedaj v proaktivni vlogi  – spodbujen je, da v procesu učenja ravna samoiniciativno in odgovorno. Dijaki si izberejo področje, ki jih zanima in jih zato tudi motivira za razvijanje idej in odkrivanje lastnih prednosti in slabosti. Naučijo se sprejemati odgovornost za pridobivanje znanja in doseganje ciljev.

Učenje oziroma usvajanje znanja ne poteka od zgoraj navzdol (od učitelja k učencu), temveč gre za učenje enakovrednih udeležencev. Namesto odpora, ki se običajno pojavi, ko želimo nekomu vsiliti svojo resnico, člani sedaj delujejo kot tim – med seboj se poslušajo in se skupaj učijo. Pravih ali napačnih odgovorov ni. Učni proces je usmerjen v postavljanje in doseganje lastnih ciljev, timsko delo, raziskovanje, razvoj, samopotrjevanje in samorefleksijo o doseženem.

To zahteva več časa in truda na začetku, vodi pa k večji motivaciji in zadovoljstvu ter prevzemanju polne odgovornosti za napredek in uspeh posameznika ter tima.

Da bo projekt lahko živel naprej smo pripravili za učitelje, ki jih tematika zanima:

  • Izobraževanja v okviru projekta MUNERA 3: Komunikacija z osnovnimi veščinami coachinga
  • KATIS program: Modul – MREŽENJE ZA PODJETNIŠTVO

Ker je gradivo v celoti razvito v štirih jezikih partnerstva (slovenski, angleški, finski in španski) je razviti modul uporaben tudi internacionalno. Za medsebojne izmenjave dijakov med partnerskimi organizacijami pa lahko na ta način lažje ovrednotimo pridobljene kompetence na izmenjavi, saj so jasno definirane v učnem načrtu modula.

Vsa morebitna vprašanja naslovite na: rosana.pahor@scng.si, Mobitel: 00386 41 788 256.

Vabimo vas, da si na spodnjih povezavah ogledate več o projektu.

Povezave na gradiva v slovenskem jeziku: